Home |Careers |Refer/Admit a Patient |Media Room |Contact Us |Español
Change type size: A A A
About Us Patients & Families Services Healthcare Partners Resources & Support Donate CEO
Make a Gift
Make a Gift
 
Follow us!
 

Keksyon ak Repons Sou Swen e Sèvis Hospice

Misyon Nou_ Pou bay premye swen sante a moun la vi yo prèske fini. Sèvis fèt pou ameliore kalite la vi lè yo konsantre sou espesifik bezwen pasyan ak fanmi yo.

Son bagay ki fè moun pè anpil lè ke oumenm ou on moun ou renmen resevwa nouvèl ki di ke ou gen on maladi ki ap limite la vi-ou. Nan menm moman sa, ou santi tout sa ou renmen ou konnen ka chanje pou tou tan. Ou pa bezwen santi ou sèl. Hospice de Palm Beach County kapab ba-ou ou moun ou renmen swen, direksyon e sipò ke ou bezwen e merite.

Ki sa Hospice ye menm?

Hospice se on filozifi de swen ki espesyalize nan bay pasyan ak fanmi-l tout swen yo gen bezwen lè la vi yo ap apwoche fin-l. Kalite la vi se sak pi enpòtan pou yo. Ekip pwofesyonel Hospice la kreye on plan de sèvis pou adrese espesifik bezwen fizik, emosyonèl e spirityèl chak pasyan ak fanmil-l.

Ki lès ki ka resevwa swen Hospice?

Swen Hospice disponib pou nenpòt moun ki gen on maladi ki limite la vi-l a si mwa ou mwens e ki vle sèvis. Hospice Palm Beach County pran swen pasyan ki gen nenpòt ki laj ki gen nenpòt ki maladi, pa sèlman kansè.

Koman on moun komanse resevwa swen Hospice?

Nan Hospice Palm Beach County, nou fè li fasil pou ou. Li pran on apèl telefòn ke ou fè, ou doktè-w, ou nenpòt moun pou ka komanse resevwa swen Hospice.

Ki lès ki bay swen nan Hospice?

Ekip Hospice la trè byen antrene nan swen ki pou bay repo e soulajman. Je yo rete sou kòman yo ka bay konfò a pasyan e fanmi-l.

Doktè Hospice Yo Asistan Enfimyè Ki Sètifye Terapis de Ar Doktè Pesonèl Ou Sosyal Wokè Nitrisyonis Famasyen Konseye Pastoral Volontè Enfimyè Terapis de Mizik Konseye Pou Moun Ki Fè Pèt

Ki kote Hospice Palm Beach County bay swen?

Yo bay swen nenpòt kote pasyan ye. Kote sa yo gen ladan yo kay moun-lan, plas kote yo ede moun pou yo viv, azil, lopital ou byen kote moun entène nan Hospice. Lè swen ekstrem nesesè, yo ka entène pasyan nan environman tankou lakay nan Sant Charles W. Gerstensberg Hospice nan West Palm Beach, Hospice Jay Robert Lauer and Palliative CareUnit nan JFK Sant De Sante nan Atlantis, ou lòt plas a travè arondisman Palm Beach lan.

Lè kalite se bagay ki pi enpòtan, chwa-ou se Hospice Palm Beach County.

Rele nou nan (561) 848-5200 ou (888) 848-5200 ou vizite www.hpbc.com.

Koman Hospice Palm Beach County ka ede-m ak fanmi-m?

  • Yap ede ak doulè-w e kenbe-w konfotab.
  • Yap bay sipè emosyonèl a oumen-m ak fanmi-ou.
  • Yap okipe yo de bezwen spirityel ou.
  • Yap ede ou avèk aktivite de chak jou ou.
  • Yap bay sipo pou pèt a fanmi-ou.
  • Yap fè sa yo kapab pou yo konsève diyite-ou.
  • Yap bay kalite de vi a oumenm ak fanmi-ou.

Konbyen Hospice koute?

Hospice se yon benefis ki anba kouvèti total Medicare, Medicaid e pifo asirans prive. Benefis sa kouvri swen ke Ekip la bay, medikaman, ekipman e materyèl medikal ki gen rapo avèk maladi ki rakousi la vi. Yo bay swen san konsidere asirans ou sityasyon finans.

Eske Hospice Palm Beach County ofri anken lot sevis a kominote-ya?

Hospice Palm Beach County dedye pou li ranpli bezwen swen nan fen vi on moun pou kominote-ya e pakonsekan ofri anpil pwogram anplis de swen Hospice.

CAREGIVER SUPPORT GROUP pou sa yo kap bay swen a moun ki malad anpil.

HORIZONS SUPPORTIVE CARE pou individi ak fanmi-yo kap fè fas a maladi ki chanje la vi seryezman ou kondisyon ki kap gen efè sou kalite la vi a an jeneral.

LOSS-SPECIFIC BEREAVEMENT SUPPORT pou lè youn pèdi paran-l, epou-l, patnè-l, frè ou sè-l, ou pitit-li.

SUDDEN LOSS pou sa yo ki ap fè fas a yon pèt akoz de yon lanmò sibit, aksidan, swisid ou omisid.

PREGNANCY AND INFANT LOSS pou sa yo kap degage yo avèk pèt nan gwosès a koz de avotman ou movèz kouche, ou lanmò de pitit ou ti moun.

SPECIALIZED CHILDREN’S PROGRAMS bay sipò a individi, fanmi, gwoup, e lekòl.

Rele (561) 848-5200 ou (888) 848-5200
5300 East Avenue
West Palm Beach, Florida 33407
www.hpbc.com

JCAHO Akredite 501(C)(3) oganizasyon ki pa pou pwofi

Home|Volunteer| Staff|Privacy Policy|Site Map
A TrustBridge Company
From home health care to hospice, and caregiver support, TrustBridge Health offers support for families facing any stage of illness,
twenty-four hours a day.